East Asia Student

Random Stuff Related to East Asia

China

Similar hanzi list and Anki deck

Similar Chinese characters cause problems for every learner of the language. Hanzi are a complex enough writing system as it is, without throwing in little hurdles like 日 and 曰 being totally different things.

With that in mind, I’ve compiled a pretty hefty list of similar hanzi (and similar hanzi components). It’s heavily sourced from here and here, but there’s quite a lot of other material in there too. I want to keep editing it to get it as useful as possible.

You can download the list here:

 • [similar-hanzi-anki.zip](http://static.eastasiastudent.net/download/similar-hanzi-anki.zip "Similar hanzi Anki deck zipped (239Kb)") (239Kb) (the deck is available directly in Anki via _File → Download → Shared deck_)
 • If you have any additions, corrections or objections, please share them in the comments!

  I’ve tried to edit the Wiktionary list to remove unhelpful entries and add in missing ones. If an entry seems too obvious, bear in mind that they might appear as small components in characters and then be easier to confuse.

  In other words, some pairs might be easy to mix up in some contexts for some people.You can easily delete them from your copy of the Anki deck if you don’t feel the need to study them.

  Having said that, some of them may be useless, so please point out those you think can reasonably be removed from the list (taking into account complete beginners and very advanced learners of Chinese).

  The list is arranged in pairs. This might seem an odd way to arrange it at first, as it doesn’t allow longer sequences of similar hanzi to be grouped together. Each pair is distinguished by a ‘label’, which is usually pinyin unless the pinyin is identical for a pair, in which case a single-word meaning is given for each item.

  But there is a big advantage in the consistency of grouping by pairs. It makes the data much easier to organise, edit and work with, particularly when it comes to automating tasks with it. It also makes it easy to import into Anki, which I’ve already done for you :)

  And here’s the list as a huge HTML table (↓ skip to end ↓):

  Hanzi 1 Hanzi 1 label Hanzi 2 Hanzi 2 label
  ài nuǎn
  ài shòu
  ài yuán
  āi sāng
  āi shuāi
  āi zhōng
  ang mǎo
  ang luǎn
  áng mǎo
  áng yìn
  ào yuè
  yǒu
  bái jiù
  bái
  bàn biàn
  bàng pěng
  bèi jiàn
  bèi jiàn
  bèi
  bèi péi
  tuán
  便 biàn 使 shǐ
  biàn xià
  biàn cǎi
  bīng shuǐ
  bīng shuǐ
  bīng yǒng
  péi
  cāng lún
  céng huì
  chá xiāng
  chá xìng
  chá yǎo
  chá nài
  chá
  chà zháo
  chǎ
  chǎn yán
  chān chán
  chǎng 广 guǎng
  chè
  chē dōng
  chē dōng
  chén jiān
  chén
  chéng guāi
  chéng
  chéng
  chéng shù
  chéng róng
  chéng jiè
  chéng yuè
  chéng (deputy) chéng (to bear)
  chí
  chì jīn
  chì
  chǒng páng
  chōng lào
  chóu děng
  chōu
  chuài chuǎi
  chuán háng
  chuāng xìn
  chūn fèng
  chūn quán
  chūn quàn
  jiǎn
  shù
  cōng
  cōng
  dài
  dài lìn
  dài shì
  dǎi
  dàn gèn
  dān fán
  dān tǎn
  dān zhōu
  dāo wàn
  dēng guǐ
  zhǐ
  shì
  diǎn
  diào jīn
  diào shì
  diāo
  diāo yún
  diāo sháo
  dōng guǒ
  dōng
  dōng shù
  duàn jiǎ
  dùn zhì
  duǒ shū
  è wēi
  è zhī
  ēn
  yǒu
  fán zhōu
  fāng wàn
  fāng
  féng fèng
  féng shèng
  fèng quán
  fèng quàn
  fèng shèng
  fēng shī
  fēng shǒu
  fǒu
  巿 shì
  jiāo
  xià
  zài
  tiān
  yāo
  zhuān
  fù (double) fù (to return)
  gǎn huò
  gān qiān
  gān
  gān 廿 niàn
  gāng wǎng
  gāng
  gāng xiōng
  jiān
  gèn xuán
  gěn liáng
  gěn mín
  gēn láng
  gèng
  gèng shǐ
  gǒng
  gǒng
  gōng guān
  gòu héng
  gòu huáng
  gōu kuàng
  gōu
  qiào
  guǎ lìng
  guǎ shào
  guā zhuǎ
  guài yāng
  guài
  guǎi zhāo
  guàn guì
  guǐ
  guǒ
  hài xuán
  zhī
  hēi xūn
  hěn láng
  hēng xiǎng
  hóu hòu
  hóu shū
  hóu tiáo
  hòu jùn
  hòu shū
  hòu tiáo
  shī
  píng
  huà shū
  huà zhōu
  huà shū
  huà zhòu
  huài huán
  huàn miǎn
  huàn
  huàn yāng
  huàn yòu
  huáng xīng
  huáng máng
  huí yīn
  huí
  huī wēi
  huī zhēng
  huò yuè
  shòu
  sǔn
  xiào
  sài
  jiǎ shēn
  jiǎ tián
  jiǎ xiù
  jiǎ yóu
  jiā méng
  jiā wǎng
  jiā zhǒng
  jiā zhù
  jiā lái
  jiā lái
  jiǎn shù
  jiān lín
  jiān jǐn
  jiàng
  jiàng
  jiǎo shuǎi
  jiǎo tǒng
  jiǎo yòng
  jié jué
  jié
  jiè róng
  jiè
  jiè
  jiè shù
  jiè róng
  jìn
  jīn quán
  jīn shì
  jīn líng
  jìng qíng
  jǐng kāi
  jīng shēn
  jìng (compete) jìng (unexpected)
  jiōng tóng
  jiù
  jiù yuē
  jiǔ
  jiū qióng
  xún
  juǎn xiàng
  jué
  jué
  liào
  kèn láng
  shè
  kùn yīn
  kùn xián
  lán (basket) lán (blue)
  láng yín
  làng yín
  léi luǒ
  léi yíng
  lèi zhù
  lěi
  lěi wèi
  qún
  shǐ
  xiào
  lì (history) lì (severe)
  liáng mín
  liáng (beam) liáng (sorghum)
  liáo qīng
  liào luò
  lìng shào
  liù xué
  shī
  luǎn mǎo
  lún shū
  lún
  lún
  lún
  lún qiǎng
  máo zhé
  máo
  mǎo yìn
  méi 沿 yán
  méng zhǒng
  miàn
  qìn
  mián tóu
  mián yǎn
  miǎn
  miǎn yāng
  miè zāi
  miē
  mǐn xuě
  míng
  wèi
  nài zōng
  nài
  nài (how) nài (crab-apple)
  nèi róu
  nèi shǎn
  nián shū
  niǎo
  niǎo
  niú shǒu
  niú
  nóng
  suī
  zhǐ
  yuán
  qiān
  qīn xìng
  qīn xīn
  qìng yàn
  qiú yǒu
  xiōng
  quán quàn
  quán zhì
  què sǔn
  què xiè
  quē què
  quē xiè
  rǎn zài
  shú
  rén
  rén wáng
  yuē
  róng
  róng
  róng shù
  róng yuè
  róu shǎn
  ròu yuè
  sāng shuāi
  sāng zhōng
  shé
  shěn chén
  shēn tián
  shēn yóu
  shèng téng
  shí yòu
  shí zhǒu
  shì
  shì
  shǐ suì
  shǐ xiān
  shǐ yāo
  shī shǐ
  shī xiān
  shī yāo
  shī shuài
  shī shuài
  shòu sǔn
  shòu yuán
  shù
  shù
  shù
  shù
  shù yuè
  shū zhòu
  shū tiáo
  shū zhòu
  shuǎ yào
  shuǎi yòng
  shuāi zhōng
  shuǐ yǒng
  shùn
  xīn
  suǒ
  suì zhú
  suī zhǐ
  xīn
  xìng
  zhái
  tài xióng
  xiū
  tián yóu
  tiān
  tiān yāo
  tíng yán
  tíng yán
  yāng
  tuō (prop) tuō (pull)
  wáng
  wǎng
  wǎng zhù
  wāng yín
  wāng yóu
  wèi zhū
  wēi zhēng
  wēi zhī
  zhǎo
  yāo
  yín
  yuè
  yún
  西 yǒu
  xián huò
  xiàn yuè
  xiāng xìng
  xiāng yǎo
  xiāng yāo
  xīn xìng
  xìng yǎo
  yuè
  zhuāng
  yáng
  zhì
  yīn xián
  yún sháo
  zàn zhé
  zhù zhuī
  *[↑ skip to top ↑](#beforetable)*

  Contact me: mhg@eastasiastudent.net

  Tags