East Asia Student

Random Stuff Related to East Asia

China

Similar hanzi list and Anki deck

Similar Chinese characters cause problems for every learner of the language. Hanzi are a complex enough writing system as it is, without throwing in little hurdles like 日 and 曰 being totally different things.

With that in mind, I’ve compiled a pretty hefty list of similar hanzi (and similar hanzi components). It’s heavily sourced from here and here, but there’s quite a lot of other material in there too. I want to keep editing it to get it as useful as possible.

You can download the list here:

If you have any additions, corrections or objections, please share them in the comments!

I’ve tried to edit the Wiktionary list to remove unhelpful entries and add in missing ones. If an entry seems too obvious, bear in mind that they might appear as small components in characters and then be easier to confuse.

In other words, some pairs might be easy to mix up in some contexts for some people.You can easily delete them from your copy of the Anki deck if you don’t feel the need to study them.

Having said that, some of them may be useless, so please point out those you think can reasonably be removed from the list (taking into account complete beginners and very advanced learners of Chinese).

The list is arranged in pairs. This might seem an odd way to arrange it at first, as it doesn’t allow longer sequences of similar hanzi to be grouped together. Each pair is distinguished by a ‘label’, which is usually pinyin unless the pinyin is identical for a pair, in which case a single-word meaning is given for each item.

But there is a big advantage in the consistency of grouping by pairs. It makes the data much easier to organise, edit and work with, particularly when it comes to automating tasks with it. It also makes it easy to import into Anki, which I’ve already done for you :)

And here’s the list as a huge HTML table (↓ skip to end ↓):

Hanzi 1Hanzi 1 labelHanzi 2Hanzi 2 label
àinuǎn
àishòu
àiyuán
āisāng
āishuāi
āizhōng
angmǎo
angluǎn
ángmǎo
ángyìn
àoyuè
yǒu
báijiù
bái
bànbiàn
bàngpěng
bèijiàn
bèijiàn
bèi
bèipéi
tuán
便biàn使shǐ
biànxià
biàncǎi
bīngshuǐ
bīngshuǐ
bīngyǒng
péi
cānglún
cénghuì
cháxiāng
cháxìng
cháyǎo
chánài
chá
chàzháo
chǎ
chǎnyán
chānchán
chǎng广guǎng
chè
chēdōng
chēdōng
chénjiān
chén
chéngguāi
chéng
chéng
chéngshù
chéngróng
chéngjiè
chéngyuè
chéng (deputy)chéng (to bear)
chí
chìjīn
chì
chǒngpáng
chōnglào
chóuděng
chōu
chuàichuǎi
chuánháng
chuāngxìn
chūnfèng
chūnquán
chūnquàn
jiǎn
shù
cōng
cōng
dài
dàilìn
dàishì
dǎi
dàngèn
dānfán
dāntǎn
dānzhōu
dāowàn
dēngguǐ
zhǐ
shì
diǎn
diàojīn
diàoshì
diāo
diāoyún
diāosháo
dōngguǒ
dōng
dōngshù
duànjiǎ
dùnzhì
duǒshū
èwēi
èzhī
ēn
yǒu
fánzhōu
fāngwàn
fāng
féngfèng
féngshèng
fèngquán
fèngquàn
fèngshèng
fēngshī
fēngshǒu
fǒu
巿shì
jiāo
xià
zài
tiān
yāo
zhuān
fù (double)fù (to return)
gǎnhuò
gānqiān
gān
gān廿niàn
gāngwǎng
gāng
gāngxiōng
jiān
gènxuán
gěnliáng
gěnmín
gēnláng
gèng
gèngshǐ
gǒng
gǒng
gōngguān
gòuhéng
gòuhuáng
gōukuàng
gōu
qiào
guǎlìng
guǎshào
guāzhuǎ
guàiyāng
guài
guǎizhāo
guànguì
guǐ
guǒ
hàixuán
zhī
hēixūn
hěnláng
hēngxiǎng
hóuhòu
hóushū
hóutiáo
hòujùn
hòushū
hòutiáo
shī
píng
huàshū
huàzhōu
huàshū
huàzhòu
huàihuán
huànmiǎn
huàn
huànyāng
huànyòu
huángxīng
huángmáng
huíyīn
huí
huīwēi
huīzhēng
huòyuè
shòu
sǔn
xiào
sài
jiǎshēn
jiǎtián
jiǎxiù
jiǎyóu
jiāméng
jiāwǎng
jiāzhǒng
jiāzhù
jiālái
jiālái
jiǎnshù
jiānlín
jiānjǐn
jiàng
jiàng
jiǎoshuǎi
jiǎotǒng
jiǎoyòng
jiéjué
jié
jièróng
jiè
jiè
jièshù
jièróng
jìn
jīnquán
jīnshì
jīnlíng
jìngqíng
jǐngkāi
jīngshēn
jìng (compete)jìng (unexpected)
jiōngtóng
jiù
jiùyuē
jiǔ
jiūqióng
xún
juǎnxiàng
jué
jué
liào
kènláng
shè
kùnyīn
kùnxián
lán (basket)lán (blue)
lángyín
làngyín
léiluǒ
léiyíng
lèizhù
lěi
lěiwèi
qún
shǐ
xiào
lì (history)lì (severe)
liángmín
liáng (beam)liáng (sorghum)
liáoqīng
liàoluò
lìngshào
liùxué
shī
luǎnmǎo
lúnshū
lún
lún
lún
lúnqiǎng
máozhé
máo
mǎoyìn
méi沿yán
méngzhǒng
miàn
qìn
miántóu
miányǎn
miǎn
miǎnyāng
mièzāi
miē
mǐnxuě
míng
wèi
nàizōng
nài
nài (how)nài (crab-apple)
nèiróu
nèishǎn
niánshū
niǎo
niǎo
niúshǒu
niú
nóng
suī
zhǐ
yuán
qiān
qīnxìng
qīnxīn
qìngyàn
qiúyǒu
xiōng
quánquàn
quánzhì
quèsǔn
quèxiè
quēquè
quēxiè
rǎnzài
shú
rén
rénwáng
yuē
róng
róng
róngshù
róngyuè
róushǎn
ròuyuè
sāngshuāi
sāngzhōng
shé
shěnchén
shēntián
shēnyóu
shèngténg
shíyòu
shízhǒu
shì
shì
shǐsuì
shǐxiān
shǐyāo
shīshǐ
shīxiān
shīyāo
shīshuài
shīshuài
shòusǔn
shòuyuán
shù
shù
shù
shù
shùyuè
shūzhòu
shūtiáo
shūzhòu
shuǎyào
shuǎiyòng
shuāizhōng
shuǐyǒng
shùn
xīn
suǒ
suìzhú
suīzhǐ
xīn
xìng
zhái
tàixióng
xiū
tiányóu
tiān
tiānyāo
tíngyán
tíngyán
yāng
tuō (prop)tuō (pull)
wáng
wǎng
wǎngzhù
wāngyín
wāngyóu
wèizhū
wēizhēng
wēizhī
zhǎo
yāo
yín
yuè
yún
西yǒu
xiánhuò
xiànyuè
xiāngxìng
xiāngyǎo
xiāngyāo
xīnxìng
xìngyǎo
yuè
zhuāng
yáng
zhì
yīnxián
yúnsháo
zànzhé
zhùzhuī
↑ skip to top ↑

Tags